Pravidla

FML Pravidla závodu 

ke stažení v .pdf FML Pravidla závodu,
ENGLISH version DOWN or here FMLrules.docx

O FML

Federace moravského longboardingu z.s. (dále jen FML) vznikla v roce 2016 za účelem organizace longboardových závodů a jiných událostí tomu podobných.

Naším hlavním cílem je zajištění bezpečného prostředí k vykonávání tohoto druhu sportu a poskytnutí všeho potřebného k plynulému průběhu všech akcí konaných pod naší záštitou.

Závodníci

Každý závodník musí být zdravotně způsobilí k tomuto druhu sportu, neměl by přeceňovat své schopnosti a síly a nesmí užívat alkohol ani jiné drogy.

Každý závodník musí podepsat prohlášení, ve kterém svým podpisem stvrzuje, že závodí na vlastní nebezpečí a vzdává se jakýchkoliv nároků na pozdější námitky proti tomuto tvrzení, které by mohly být vzneseny proti FML organizaci a jejím členům. Pokud je závodník mladší 18 let, prohlášení musí být podepsáno rodičem nebo právoplatným zákonným zástupcem. Dokument o zodpovědnosti je dostupný ke stažení na stránkách www.fml.cz v sekci Pravidla, nebo na místě konání závodu.Pokud se jezdec neprokáže tímto prohlášním, nemůže být vpuštěn do závodu a nemá nárok na vrácení vstupného.

Každý závodník prokáže své schopnosti a způsobilost v průběhu povinných volných jízd, které se budou konat před samotným závodem. V případě, že závodník neprokáže schopnosti potřebné k závodění, nebude vpuštěn do samotného závodu. Těhotným ženám není povoleno závodit (ani v průběhu volných jízd).

Každý závodník musí projít registrací (online, na místě konaní) a musí předložit své vybavení (longboard, kombinézu, helmu a rukavice) k technické kontrole, která se bude konat na místě před každým závodem.

Závodník nemá právo na vrácení vstupného z důvodu zranění. Zároveň nemá závodník nárok na vrácení vstupného za předpokladu, že byl ze závodu vyloučen pro porušení pravidel závodění, bezpečnosti atd. uvedených v tomto dokumentu.

Startovné a vstupné

Startovné nebo vstupné je každý závodník povinen zaplatit v plné výši buď na místě konání, nebo převodem na uvedený bankovní účet.

Pokud není částka na bankovním účtu FML v den konání akce, a nevznikla žádná ústní nebo jiná domluva mezi FML a závodníkem, závodník nebude vpuštěn do závodu.

V případě stornování vstupného má závodník nárok na:

1) 10 dní před závodem/akcí – 90% částky zpět

2) 7 dní před závodem/akcí – 60% částky zpět

3) 6 dní před závodem/akcí – závodník nemá nárok na vrácení vstupného

Storno startovného bude závodníkovi vrácena buď v hotovosti nebo převodem na účet, popřípadě dle domluvy.

Při platbách ze zahraničí je závodník povinen k částce startovného přičíst bankovní poplatky pro platbu ze zahraničí.

Bezpečnost

FML organizace klade velký důraz na bezpečnost každého závodu nebo jiné akce pořádané pod její záštitou.

Každý závodník by měl po větším pádu projít bezpečnostní prověrkou, která zkontroluje, zda nedošlo k poškození závodního vybavení, které by mohlo způsobit další pád či střet s jiným jezdcem.

FML klade důraz na zabezpečení všech nebezpečných úseků, jako jsou zatáčky, ostré hrany, svodidla a jiné, pomocí balíků, matrací, sítí a ostatních zabezpečovacích prvků.

Celá trať je rozdělená na několik úseků, kde v každém z těchto úseků bude přítomen traťový komisař, který zabezpečuje plynulost závodu a pomocí barevných praporků upozorní ostaní jezdce na případné kolize.

Pokud je zvednutá zelená vlajka, symbolizující přijíždějící závodníky, nikdo z traťových komisařů nebo ostatních osob se nesmí pohybovat v prostoru trati.

Pokud je zvednutá žlutá vlajka, symbolizující výstrahu, jsou všichni závodníci povinni snížit rychlost a být připraveni rychle zareagovat na změněnou situaci na trati, která jejich průjezd může omezit.

Pokud je zvednutá červená vlajka, symbolizující vážný problém na trati, jsou všichni závodníci povinni neprodleně zastavit, uvolnit trať a čekat na další pokyny organizátorů nebo traťových komisařů.

Na každém závodu pořádaném FML nebo pod její zaštitou musí být přítomen zdravotnický tým, připravený ihned zakročit v případě zranění.

Bezpečnostní a ochrané prvky pro závodění

Nikdo z organizátorů FML nezodpovídá za zranění způsobené nesprávným používáním ochranných pomůcek. Downhill skateboarding je životu nebezpečný sport s vysokým rizikem úrazu vedoucímu k trvalé invaliditě či smrti. Každý závodník je povinen používat ochranné pomůcky tak, jak uvádí výrobce.

Helma musí být integrální (fullface – zakrývající celou hlavu včetně brady), musí být z jednoho kusu a označená certifikátem ATSM, CE, CPSC, SNELL, nebo jiným oprávněným certifikátem. Helma nesmí mít žádné praskliny a musí být zajištěna pevným páskem, který bude po čase závodu zajištěn dle pokynů výrobce.

Kombinéza musí být kožená, jednodílná nebo dvoudílná (v případě dvoudílné musí být spojena zipem po celém obvodu). Pokud má kombinéza díry, musí být zalepeny pevnou lepící páskou.

Rukavice musí být kožené nebo syntetické a musí zakrývat všechy prsty.

Boty musí být v dobrém stavu. Měly by chránit kotník před odřením.

Pravidla závodění

Longboard

Jezdci jezdí ve vzpřímené pozici, s oběma nohama na desce. Jízda vleže, na zádech, břiše nebo jiné pozice nejsou v kategorii Longboard dovoleny.

Při startu i po celou dobu jízdy je dovoleno se odrážet nohou od země.

Předjíždění je dovoleno pouze v případě, že předjíždějící nijak neohrozí bezpečnost, stabilitu a nenaruší stopu vedoucího jezdce. Předjíždějící závodník je také plně odpovědný za předjížděcí manévr a po ukončení předjíždění se může zařadit před (do té doby) rychlejšího jezdce. Pokud předjíždějící nedodrží stanovená pravidla, může být penalizován, a to dle závažnosti až vyřazením ze závodu.

Předjížděný jezdec nesmí použít takové manévry, které by ohrozili bezpečnost předjíždějícího jezdce. V opačném případě bude penalizován, a to dle závažnosti až vyřazením ze závodu.

Zpomalení či zrychlování jiného jezdce fyzickým kontaktem (rukou, tělem, popostrkováním) bude penalizováno, a to dle závažnosti až vyřazením ze závodu.

Každý jezdec je odpovědný za svou rychlost a za své brždění. Pokud je rychlejší než jezdec před ním, místo popostrkování nebo jiného fyzického kontaktu, si vybere jinou stopu a jezdce předjede. Již zmíněné popostrkování či jiné agresivní praktiky, jako je agresivní najíždění do zatáček a blokování jezdců, budou penalizovány, a to dle závažnosti až vyřazením ze závodu.

I přes to, že lehké fyzické kontakty jsou během závodu normální a tolerovány jak jezdci, tak organizátory, jakékoliv hrubší fyzické kontakty, mající za následek ztrátu rovnováhy, zpomalení, zrychlení nebo zablokování jezdce, popřípadě úmyslné způsobení srážky bude penalizováno, a to dle závažnosti až vyřazením ze závodu.

Pokud dojde k pádu a jezdec ztratí kontrolu nad svým prknem, nastoupí na něj přesně v tom místě, kde k pádu došlo. Není dovoleno používat vybavení jiného jezdce! Jezdci musí dokončit závod s vybavením, se kterým začali, s nasazenou helmou i rukavicemi. Není dovoleno sundávat jakoukoliv část výstroje před dokončením závodu! Porušení těchto pravidel bude penalizováno, a to dle závažnosti až vyřazením ze závodu.

Porušením pravidel, které vede k penalizaci nebo až k vyřazení ze závodu, jezdci zaniká právo na vrácení startovného/vstupného!

Buttboard

Na buttboardu (Classic luge) se jezdec pohybuje po trati na zádech, nohama dolů z kopce. Jízda vestoje, hlavou napřed nebo na břiše je zakázána. Jinak platí stejná pravidla jako pro longboard.

Kategorie

Open – jezdci starší 18 let. Kategorie open bude v případě nedostatku závodníku doplněna jezdci z kategorií Ženy a Junioři za předpokladu, že jezdec je starší 14 let. Tito jezdci pak samozřejmě závodí v obou možných kategoriích.

Ženy- všechny ženy, bez ohledu na věk.

Junioři– muži starší 8 let a mladší 18. Všichni jezdci v kategorii Junior musí mít přítomné rodiče, případně potvrzení s ověřeným podpisem zákonného zástupce.

Buttboard – každý jezdec, který disponuje vybavením a dovednostmi k ovládání prkna vleže. Nesmí být mladší 15 let.

Technické specifikace

Longboard

Deska longboardu nesmí být naštípnutá nebo nalomená tak, aby obsahovala bezpečnostní riziko. Stejně tak jsou nepřístupné jakékoliv ostré hrany dřeva, které mohou způsobit zranění.

Trucky mohou být komerčně dostupné, nebo doma vyrobené. Osa trucků nesmí přesahovat přes vnější okraj koleček.

Mechanické ani jiné brzdy nejsou povoleny!

Povolené technické specifikace longboardu:

 • délka desky max. 140 cm
 • šířka desky max. 35 cm
 • šířka trucků max. 30.5 cm
 • průměr koleček max. 13 cm
 • váha celého longboardu max. 7 kg

Schválení adekvátního technického stavu longboardu a jeho připuštění do závodu/akce je v bezvýhradné kompetenci organizátorů.

Buttboard

Deska butboardu musí být z jednoho kusu materiálu, nesmí být naštípnutá nebo nalomená tak, aby obsahovala bezpečnostní riziko. Stejně tak jsou nepřístupné jakékoliv ostré hrany dřeva, které mohou způsobit zranění.

Trucky mohou být komerčně dostupné, nebo doma vyrobené. Osa trucků nesmí přesahovat přes vnější okraj koleček.

Povolené technické specifikace buttboardu:

 • délka desky max. 125 cm
 • šířka desky max. 30.5 cm
 • šířka trucků max. 30.5 cm
 • buttboard musí mít 4 kolečka, maximální průměr kolečka je 7.6 cm
 • váha celého buttboardumax. 7 kg

Schválení adekvátního technického stavu buttboardu a jeho připuštění do závodu/akce je v bezvýhradné kompetenci organizátorů.

FML racing rules – ENGLISH VERSION

About FML

FML – Federation of Moravia Longboarding was founded in 2016 as a non-profit organization with main goal – to organize longboard races and other longboard events.

Racers

Every racer must be healthy and skilled enough to participate in our events. He mustn´t use alcohol or other drugs during FML events.

Every racer must sign a „FML race declaration“ that he/she participate in FML event on his/her own risk and that he/she is releasing FML of all possible law enforcements, which can occur during event – especially injury or destroying his/her or anothers property. If the racer is younger then 18years, the sign of his/her parents or legal representative is required. „FML race declaration“ will be available to download when registration started.

Every racer need to prove his/her skils during freeride. In case he/she won´t prove his/her skills, he/she won´t be allowed to participate in race. Pregnant women are not allowed to participate during freeriding or racing.

Every racer have to registrate (online or on spot) and have to show his/her longboard, leather suit, full-face helmet and gloves to technical control before race.

Racer doesn´t have a right to have his registration fee being returned due to injury or due to being exluded from race because of violation the FML rules.

Registration fee

Registration fee is needed to be paid before race via transfer to FML bank account, or in cash on race spot before the race. If the money isn´t in our hands before the race, racer won´t be accepted to participate in race.

In case of STORNO racer has these righst to get his/her money back

1) 10 days before race – 90% of money back

2) 7 days before race – 60% money back

3) 6 days before race – racer doesn´t have right to get his/her money back

STORNO money will be transfered back to acount of racer, given in cash or other way – it depends on agreement between racer and FML.

In case of transfering money from abroad racer is OBLIGATED to add amount of money required by bank for abroad transaction.

Safety

FML puts a great emphasis on safety at every organized event.¨

Every racer should give his/her hardware for safety check after every bigger crash to be sure helmet/board or any other hardware is still intact.

The whole race track is divided to parts, which is covered by track marshal, who is responsible for safety on his part of track. To alert racers, there is 3 different flags:

GREEN flag = „track is ready for RIDE!“

YELLOW flag = WARNING! – „there is something happening on the track (crash), you need to SLOW down and BE READY for anything“

RED flag = STOP!!! „you need to STOP NOW! There is some serious problem going on the track! Move away from track and WAIT for instructions!“

On every FML event there is medical staff ready to help those who is injured.

Safety hardware

Nobody from FML is responsible for injury during DH skateboarding – it is dangerous sport with high risk of injury or even death. Every racer must use all safety hardware, especially helmets, in way its recomended by producer.

HELMET – needs to be FULL-FACE from one piece and with certification ATSM, CE, CPSC, SNELL or other, which is compatible with DH skateboarding. Helmet cannot be broken and must be secured by belt.

SUIT – racing suit must be leather. Can be from one or two pieces, but composite and safe. If suit has hole, it need to be covered by ductape.

GLOVES – must be syntethic or leather and must cover all fingers.

SHOES – needs to be in good condition and they should cover ankle.

Racing rules

Longboard

Racers ride on stand-up position, with both feets on board. Riding any other style is not allowerd. Pushing is allowed during start and during whole time of race.

Overtaking is allowed only if the one, who is overtaking, won´t endanger the one who is in front of him/her – and that means NOT endanger his/her stability, safety and race track during whole overtaking maneuver. Not following this rule can lead to disqualification from race.

Racer, who is being overtaking, is not allowed to use any maneuver to endanger the one who is trying to get in front of him. Not following this rule can lead to disqualification from race.

Slowing down or speeding up another racer by physical contact is not allowed. Not following this rule can lead to disqualification from race. Every racer is fulyl responsible for his/her own speed and slowing down. If racer is faster than one in front of him/her, instead of physical contact he/she must take another path to overtake one in front, or slow down. All aggresive maneuvers, such as bloking other riders, hard physical contact or hitting the turn in dangerous way and endangering the other riders, can lead to disqualification from race.

If there will be a crash, rider, who felt, pick up a board and enter it exactly on the same spot, where he/she felt. You need to finish a race with exact same equpimnet as you´ve started – it is not allowed to take of helmet, gloves or else before finishing the whole track!

Violating any rule which can lead to disqualification from race means that rider is LOSING his/her right to have registration fee back!

Buttboard

Buttboarders (classic luge) lay on board on his back, legs forward down the hill. Riders are not allowed to ride with their feet on the board, head forward or on lying on a belly.

Categories

OPEN – riders older then 18. If OPEN cattegory has lack of riders, it can be completed with riders from WOMEN and JUNIORS in case that rider agreed and is older than 14. These riders will be racing in both categories.

WOMEN – all women, no matter of age.

JUNIOR – guys age 8-18. All JUNIOR riders needs must have the „FML race declaration“ signed by their parents/legal representative, or must have  their parents present on the event

BUTTBOARD – all you who are crazy enough to ride that hill lying down. You must be older then 15!

Technical specifications

Longboard

Just have your board without any problems, broken parts or sharp edges. Axis of trucks must not extend more then wheel.

Allowed technic specifications of longboard:

 • lenght of board max. 140 cm
 • widht of board max. 35 cm
 • widht of trucks max. 30.5 cm
 • diameter of wheel max. 13 cm
 • weight of whole set-up max. 7 kg

It depends on us if we say your board is good enough for racing, but we trust you that you won´t ride anything shitty. :-)

Buttboard

Just have your board without any problems, broken parts or sharp edges. Axis of trucks must not extend more then wheel. .

Allowed technic specifications of longboard:

 • lenght of board max 125 cm
 • widht of board max. 35 cm
 • widht of trucks max. 30.5 cm
 • buttboard must have 4 wheels, maximum diametr of wheel is 7,6 cm
 • weight of whole set-up max 7 kg

It depends on us if we say your buttboard is good enough for racing, but we trust you that you won´t ride anything shitty. :-)